wtorek, 31 maj 2016 16:54

Organizacja harcerstwa polskiego

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Organizacja harcerstwa polskiego - Sedlaczek Stanisław NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Organizacja harcerstwa polskiego - Sedlaczek Stanisław Oficyna Wydawnicza Impuls - Organizacja harcerstwa polskiego - Sedlaczek Stanisław

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.


Reprint wydania z 1920r.: NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ MINISTRA W. R. i O. P., STATUTU I REGULAMINÓW Z. H. P., OPRACOWAŁ STANISŁAW SEDLACZEK, NACZELNIK GŁÓWNEJ KWATERY MĘSKIEJ Z.H.P. I SEKRETARZ DO SPRAW HARCERSTWA W MINISTERSTWIE WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO.


Fragment książki "Wiadomości ogólne ZHP":

    Związek Harcerstwa Polskiego powstał w ciągu roku 1919 przez połączenie się dzielnicowych organizacyj harcerskich, z których najdawniej powstała organizacja małopolska (rok 1911). Przed wojną już uznawano harcerstwo polskie za organizację jednolitą, mimo podziału kordonami zaborczemi, za jej władzę moralną uważano Naczelną Komendę Skautową we Lwowie. Z chwilą odzyskania niepodległości rozpoczęła się bardzo ożywiona praca nad stworzeniem nietylko ideowo, ale i organizacyjnie jednolitego związku, która wiosną 1920 roku doprowadziła do zalegalizowania statutu Z. H. P. jednego dla całej Rzeczypospolitej. Związek obecnie łączy nietylko całość harcerstwa na ziemiach polskich, ale i drużyny na obczyźnie, a pozostaje w kontakcie z organizacją Dziatwy Polskiej (skautingu) przy Związku Sokolim w Ameryce. Z. H. P. liczy około 30.000 młodzieży męskiej i żeńskiej w przeszło 700 drużynach (rok 1920). Oprócz drużyn w skład Związku wchodzą Koła Starszych Harcerzy i Harcerek, mające za zadanie utrzymać wychowanków drużyn w ciągłości, w pracy nad sobą i w służbie obywatelskiej. Należą do niego także Koła Przyjaciół Harcerstwa przy drużynach, komendach miejscowych i wyższych władzach harcerskich. Te koła grupują sfery rodzicielskie, nauczycielskie, wogóle społeczeństwo starsze, koordynują oddziaływanie wychowawcze domu, szkoły i harcerstwa, ota- czają harcerstwo moralną i materjalną opieką. Przewodniczącym Naczelnictwa Z. H. P. jest jenerał Józef Haller. Siedzibą władz jest Warszawa (Aleje Ujazdowskie 37 m. 12). Harcerstwo pozostaje pod opieką i kontrolą Ministerstwa Wyzn. Rel. i Ośw. Publ., przy którem istnieje Komisja do Spraw Harcerstwa i Inspektorat Harcerski. Związek wydaje w Warszawie dwa pisma centralne: „Harcmistrz“, miesięcznik instruktorski i „Harcerz“, tygodnik młodzieży harcerskiej, prócz tego wychodzi we Lwowie od r. 1911 „Skaut“, w Poznaniu „Ruch Harcerski“. Przy naczelnictwie istnieje Centralna Komisja Dostaw Harcerskich (Warszawa, Trauguta 2).

ISBN: 978-83-7850-592-1
Format: A6
Objętość: 36 stron
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2014

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl