piątek, 23 wrzesień 2016 14:01

O pedagogice społecznej i jej rozwoju. Wybrane zagadnienia. Wybór tekstów z badań własnych

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - O pedagogice społecznej i jej rozwoju. Wybrane zagadnienia. Wybór tekstów z badań własnych - Cichosz Mariusz NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - O pedagogice społecznej i jej rozwoju. Wybrane zagadnienia. Wybór tekstów z badań własnych - Cichosz Mariusz Oficyna Wydawnicza Impuls - O pedagogice społecznej i jej rozwoju. Wybrane zagadnienia. Wybór tekstów z badań własnych - Cichosz Mariusz

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-8095-036-8
Format:
B5
Objętość: 322
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016

Opis

Książka dostępna w wersji  papierowej i elektronicznej - ebook.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha

Monografia autorstwa Mariusza Cichosza pełni w moim przekonaniu dwie funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja dydaktyczna. Książka zawiera elementarne informacje i wiedzę o dyscyplinie naukowej, która stanowi przedmiot studiów tysięcy młodych ludzi, potencjalnych pracowników niezliczonej ilości instytucji i dziedzin organizujących życie społeczne, tworzących i przetwarzających środowisko życia i pracy osób wymagających wsparcia i różnorodnej pomocy.

Druga funkcja tej książki to funkcja naukowa: sumująca narodziny i dorobek jednej z najważniejszych dla współczesnego świata dyscyplin społecznych. Publikacja ukazuje instrumenty poznawania rzeczywistości i skutecznego wywierania na nią wpływu, a co także bardzo ważne – ustala kanon przeświadczeń aksjologicznych, które są fundamentem pedagogiki społecznej i uzasadnieniem jej działalności i funkcji! Dlatego [...] uznaję wydanie tej książki za jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych naszej dyscypliny!

Spis treści

Wprowadzenie            


Rozdział 1
Źródła i początki

 

Wstęp         
Teoretyczne podstawy pedagogiki społecznej – kontekst wybranych założeń i koncepcji z przełomu XIX i XX wieku      
Polska Macierz Szkolna 
Wolna Wszechnica Polska       
Praca społeczna i praca oświatowa w poglądach i doświadczeniach pedagogów społecznych    
Wychowanie pozaszkolne, pozalekcyjne oraz edukacja równoległa – rozwój i przemiany
Pedagogika społeczna po drugiej wojnie światowej – inspiracje marksistowskie  

 

Rozdział 2
Inicjatorzy, twórcy – pedagodzy społeczni

 

Wstęp   
Pedagogika społeczna – narodowa – oświatowa w ujęciu Heleny Radlińskiej
Animacja społeczno-kulturalna. Twórcy i przedstawiciele – rozwój koncepcji  
Ryszard Wroczyński o pedagogice społecznej     
Środowiskowe uwarunkowania rozwoju człowieka w perspektywie pedagogiki społecznej i andragogiki w poglądach Adama Olgierda Uziembły
Funkcjonowanie systemu wychowawczego w środowisku w ujęciu Stanisława Kowalskiego 
Kontynuacje i nowe perspektywy

 

Rozdział 3
Rozstrzygnięcia i koncepcje

 

Wstęp    
Tryptyk o pedagogice społecznej – rozważania na przełomie wieków 
Założenia filozoficzne – pola poszukiwań
Podstawy metodologiczne – kontekst przyjmowanych założeń   
Diagnoza społeczna – środowiskowa. Wybrane koncepcje   
Rodzina w toku przemian – badania nad rodziną  
Środowisko i środowisko wychowawcze 
W poszukiwaniu wartości   
Aksjologiczne inspiracje w pracy socjalnej – kontekst przemian cywilizacyjnych 

 

Rozdział 4
Instytucjonalizacja

 

 

Wstęp 
O instytucjonalizacji w nauce – rozważania o rozwoju pedagogiki społecznej
Szkoły polskiej pedagogiki społecznej
Promocje naukowe
Historia pewnej katedry, czyli rzecz o rozwoju bydgoskiej pedagogiki społecznej 

 

Rozdział 5
Autobiografia naukowa

 


Wstęp
Praca naukowa – moja droga do pedagogiki społecznej  
Spotkanie z Mistrzem. Wspomnienia o Edmundzie Trempale 

 

Zakończenie 

Bibliografia

Fragment

Dobór, specyfika i analiza tekstów W ostatecznym więc kształcie książki złożonej z moich dotychczas opublikowanych artykułów odtworzona została pewna linia rozwoju właściwa dla pedagogiki społecznej – od pokazania genezy, działalności prekursorów i twórców przez przyjmowane koncepcje aż do instytucjonalizowania się tej dyscypliny. Jednocześnie mogę powiedzieć, że były to kolejne etapy moich badań, jakie od lat nad pedagogiką społeczną prowadzę. By tę chronologię zachować, a zwłaszcza czytelnie i prosto ją pokazać, uprościłem tytuły podrozdziałów, zmieniając je częściowo w stosunku do ich pierwotnego brzmienia. Zawsze jednak na początku podrozdziału podaję także pierwotne i pełne brzmienie tytułu tekstu źródłowego (danego artykułu), pełną jego charakterystykę. Poza modyfikacjami w tytułach artykułów sama ich treść nie była przeze mnie w jakikolwiek sposób zmieniana czy korygowana. To jednak spowodowało, że niekiedy w tekstach tych pojawiają się powtórzenia. Są one widoczne zwłaszcza wtedy, gdy przedstawiam i omawiam zagadnienie podstaw teoretycznych pedagogiki społecznej. Jest to jednak według mnie problem pewnej metodologicznej i epistemologicznej tożsamości przedmiotu analizy. Mówimy tu bowiem o określonej – w jakimś wymiarze jednolitej i tożsamej – przestrzeni i strukturze teoretycznej danej dyscypliny naukowej – pedagogiki społecznej. Stosowana przeze mnie procedura badawcza i jej schemat poznawczy również sprzyjały poruszaniu się w niekiedy tych samych obszarach treściowych, co też stawało się przyczyną wspomnianych powtórzeń. Ponieważ prowadzę badania już od kilkunastu lat, można niekiedy zauważyć w ich obrębie pewną zmianę, rozwój w zakresie ustalanych faktów, stawianych tez. Wynika to z określonego procesu odczytywania literatury, ciągłego docierania do nowych źródeł. Dobrym tego przykładem może być badane i rekonstruowane przeze mnie zagadnienie etapów rozwoju pedagogiki społecznej. W swoich wczesnych badaniach identyfikowałem dwa takie etapy, obecnie wyróżniam co najmniej cztery. Tę różnicę zapewne można odnaleźć w moich artykułach, także w tych zawartych w książce. Moje badania nad rozwojem pedagogiki społecznej mają charakter badań źródłowych, oparte są na analizie literatury. Dlatego też po każdym artykule – podrozdziale w tej publikacji – pozostawiam jego bibliografię. To może pomóc czytelnikowi w zapoznaniu się z szerszym źródłowym kontekstem przedstawionego problemu, który za każdym razem wymagał analizy specyficznie i wąsko dobranej literatury. Należy również pamiętać, że teksty zawarte w niniejszej książce zostały ponownie poddane korekcie wydawniczej w celu ich wyraźniejszego ujednolicenia na potrzeby tego wydania. Ponieważ dla prezentacji tekstów z przebiegu moich badań nad pedagogiką społeczną przyjąłem opcję „wyboru tekstów źródłowych”, odstąpiłem ostatecznie od pogłębionych i ukierunkowanych reinterpretacji tych tekstów, pozostawiając to zadanie czytelnikowi. Z tego też powodu w żaden sposób nie aktualizowałem danych tam zawartych – odnoszących się czy to do umocowań prawnych, przepisów, zmian personalnych, czy do literatury. Ostatecznie ograniczyłem się jedynie do napisania krótkich wstępów do poszczególnych rozdziałów. Wstępy te mają raczej ogólny charakter – wprowadzający w specyfikę i kierunek rozważań podejmowanych w tekstach. Ukazana w książce rekonstrukcja pedagogiki społecznej jest wybiórcza – autorska. To próba zaprezentowania wątków, które choć w moim przekonaniu były i są ważne dla rozwoju tej dyscypliny, to być może nie są najważniejsze, a wiele jeszcze istotnych dla niej problemów czeka na swoje rozpoznanie. Mam nadzieję, że moje dotychczasowe badania mogą przybliżać coraz pełniejsze poznanie rozwoju pedagogiki społecznej.

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl

Publikacje powiązane