Opis

Proponowana książka stanowi jedną z nielicznych publikacji na rynku polskim, które odnoszą się do zagadnień kurateli sądowej. Trudno zatem czytelnikowi nie mieć niedosytu związanego z mało eksplorowanymi poznawczo zagadnieniami dotyczącymi kurateli sądowej czy też wzajemnego oddziaływania na siebie kuratorów i ich podopiecznych. Truizmem już się staje stwierdzenie, że w tej dziedzinie potrzebujemy kolejnych publikacji, które z jednej strony rzetelnie i profesjonalnie opisywałyby aktualny stan kurateli sądowej, a z drugiej zaś koncentrowały się na stojących przed nią wyzwaniach i ograniczeniach. Szczególnie więc cieszy fakt, że na rynku księgarskim ukazuje się książka mogąca ułatwić zapoznanie się z tematyką kurateli sądowej, a także proponowanymi obszarami wdrażania pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych czy prawnych rozwiązań mogących przyczynić się do poznania mechanizmów i procesów leżących u podstaw pracy kuratorskiej, jak również towarzyszących jej problemów. 

Pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, że w pracy zbiorowej znajdują się teksty, które uważam za kluczowe dla współczesnej wiedzy o kurateli sądowej.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej

Spis treści

Marek Konopczyński
Zamiast wstępu. Misja Kuratorskiej Służby Sądowej 
w społeczeństwie obywatelskim             7

 

Część I
Kuratela sądowa – różne perspektywy

Andrzej Bałandynowicz
Kurator jako podmiot integrujący przestrzeń osobową, społeczną 
i środowiskową w socjalizacji wtórnej osób wchodzących 
w konflikt z prawem         17

 

Barbara Stańdo-Kawecka
Wybrane problemy odpowiedzialności nieletnich 
w świetle zmieniających się paradygmatów         49

Teodor Szymanowski
Zadania Kuratorskiej Służby Sądowej w okresie reformy 
prawa karnego w Polsce         65

Mariusz Sztuka
Szacowanie ryzyka w pracy kuratora. Polskie rozwiązania 
i ich odpowiedniki w rozwiniętych systemach zachodnich         79

Irena Mudrecka
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności u podopiecznych 
w pracy kuratorów sądowych         93

Łukasz Kwadrans
Ośrodek kuratorski – jego miejsce w systemie profilaktyki 
i resocjalizacji nieletnich w Polsce     107
Hanna Gajewska-Kraczkowska
Ocena projektowanych zmian ustroju Kuratorskiej Służby Sądowej     127

Joanna Felczak
Polityka karna państwa a ekonomia. Na czym oszczędzać 
i w co inwestować z punktu widzenia polityka społecznego?     135

Krzysztof Stasiak
Kara ograniczenia wolności i jej rola w resocjalizacji 
sprawców czynów karalnych     145

Łukasz Wirkus
Ethos i etyka w Kuratorskiej Służbie Sądowej – obraz kreowany 
a odbiór społeczny     161

 

Część II
Kuratela sądowa w świetle badań empirycznych

Jadwiga Królikowska, Jarosław Utrat-Milecki
Służba kuratorska w Polsce w świetle najnowszych badań 
socjologicznych wymiaru sprawiedliwości karnej      175

Paweł Kozłowski
Elementy profilu psychologicznego nieletniego 
z zastosowanym nadzorem kuratora sądowego     201

Honorata Czajkowska
Uwarunkowania postaw podopiecznych 
przejawianych wobec rodzinnych kuratorów sądowych     211

Anna Janus-Dębska
Uwarunkowania skutecznego wykonania kary ograniczenia wolności 
w formie prac na cele społeczne na podstawie badań własnych     229

 

Noty o autorach     263

 

Fragment

Noty o autorach


Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Dr Honorata Czajkowska – kurator zawodowy Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia 

Dr Anna Janus-Dębska – kurator okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

Dr Joanna Felczak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska – Uniwersytet Warszawski

Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński – Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk ­Społecznych w Warszawie

Dr Paweł Kozłowski – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Słupsku, adiunkt Akademii Pedagogicznej w Słupsku

Doc. dr Jadwiga Królikowska – Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz Kwadrans – kurator specjalista Sądu Rejonowego w Świdnicy, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Irena Mudrecka, prof. WSNS – Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Krzysztof Stasiak – kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Prof. zw. dr hab. Teodor Szymanowski – Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Mariusz Sztuka, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. UW – Uniwersytet Warszawski 

Dr Łukasz Wirkus – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Słupsku, adiunkt Akademii Pedagogicznej w Słupsku

 

ISBN:  978-83-8095-012-2
Format: B5
Objętość: 264 str.
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016

Dysleksja u osób dorosłych, Łockiewicz Marta, Bogdanowicz Katarzyna Maria, pedagogika, logopedia, edukacja, księgarnia internetowa, Impuls,  bestsellery, Oficyna Wydawnicza Impuls, nowości, nowo wydane, nowe książki, www.nowowydane.pl

Published in Resocjalizacja i prawo