Print this page
wtorek, 15 listopad 2016 17:09

Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie - Kozłowski Paweł NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie - Kozłowski Paweł Oficyna Wydawnicza Impuls - Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie - Kozłowski Paweł

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-8095-069-6
Format:
B5
Objętość: 208
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016

Opis

Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej - ebook. 

Niniejsza książka to studium, w którym została podjęta próba empirycznej, jak i teoretycznej analizy systemów wartości, celów i planów życiowych dziewcząt jak i chłopców w okresie dojrzewania przejawiających zróżnicowane natężenie syndromu nieprzystosowania społecznego.


W prezentowanej pracy dążono do realizacji powiązanych ze sobą następujących celów:

- usystematyzowania definicyjnego nieprzystosowania społecznego, które inaczej nazywane jest w naukach społecznych, medycznych i prawnych,

- opracowania charakterystyki dynamiki natężenia dokonywania czynów karalnych w Polsce w aspekcie statystyk policyjnych,

- opracowana charakterystyki dynamiki liczby orzeczeń sądowych wobec nieletnich dziewcząt i chłopców w związku z czynami karalnymi oraz demoralizacją,

- analizy teoretycznej czynników dynamizujących rozwój osobowości młodzieży,

- empirycznej weryfikacji postawionych problemów badawczych dotyczących nieletnich dziewcząt jak i chłopców o zróżnicowanym natężeniu syndromu nieprzystosowania społecznego.


Książka przedkładana Szanownym Czytelnikom, poruszane w niej teoretyczne zagadnienia jak i kontekst empiryczny, mogą okazać się użyteczne dla psychologów, pedagogów, prawników, socjologów i nauczycieli pełniących różne funkcje w szeroko pojętym Wymiarze Sprawiedliwości, ale także w systemie profilaktyki społecznej, edukacji, resocjalizacji i terapii młodzieży nieprzystosowanej społecznie.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej

Paweł Kozłowski omawia w książce tematykę młodzieży niedostosowanej społecznie, konkretnie zaś zagadnienia wartości, celów i planów życiowych. [...] Skupia się na okresie rozwojowym, jakim jest […] adolescencja, co z pewnością sytuuje problematykę badań w kontekście nie tylko behawioralnych przejawów zachowania, ale także ścieżek rozwojowych zachowań zarówno prawidłowych, jak i zaburzonych. […] Niezaprzeczalnym walorem [...] jest również osadzenie prowadzonych rozważań oraz badań w nurcie psychologii, który ciągle jest niewspółmiernie mało wykorzystywany w Polsce. […]

Pragnę bardzo mocno podkreślić, że Autor zaprezentował się jako osoba operująca wiedzą teoretyczną na poziomie ponadprzeciętnym, wykazał się ponadto nie tylko znajomością, ale także umiejętnością analizy i syntezy różnych aspektów posiadanej przez siebie wiedzy, tocząc bardzo ciekawe polemiki. Jest to bardzo istotne i podnosi walor pracy, albowiem Czytelnik nie dostaje do ręki kolejnej pozycji stanowiącej streszczenie innych książek, ale pracę, która odzwierciedla profesjonalizm jej Autora. […]

Przedstawiony materiał jest imponujący i niezwykle bogaty. Wielką umiejętnością Autora jest zaprezentowanie go w tak czytelny i pozwalający Czytelnikowi na jego śledzenie sposób. […] Książkę uważam za bardzo interesującą i potrzebną na polskim rynku.

Spis treści

Podziękowania

Wstęp

Rozdział 1. Zjawisko nieprzystosowania społecznego 

1.1. Wokół pojęcia nieprzystosowania społecznego 
1.2. Dyskusja o definicji
1.3. Nieletni w polskiej kodyfikacji prawnej
1.4. Czyny karalne popełniane przez nieletnich
1.5. Przejawy demoralizacji młodzieży 

Rozdział 2. Teorie nieprzystosowania społecznego

2.1. Teorie biologiczne 
2.2. Interpretacja psychodynamiczna nieprzystosowania społecznego
2.3. Teoria przywiązania i jej znaczenie w kształtowaniu się zachowań nieprzystosowanych
2.4. Teoria odporności (resilience) psychicznej a nieprzystosowanie społeczne
2.5. Behawioralne ujęcie nieprzystosowanych zachowań
2.6. Nieprzystosowanie społeczne w optyce poznawczo-behawioralnej
2.7. Nieprzystosowanie społeczne w perspektywie teorii socjologicznych
2.8. Nieprzystosowanie społeczne jako zakłócenie stałości ekologicznej
2.9. Społeczne nieprzystosowanie w kontekście fenomenu kulturowego

Rozdział 3. Wartości, cele i plany życiowe jako czynniki dynamizujące rozwój osobowości młodzieży

3.1. Wartości
3.2. Cele życiowe
3.3. Plany życiowe

Rozdział 4. Metodologiczne podstawy badań własnych

4.1. Cele badania, pytania i hipotezy badawcze
4.2. Charakterystyka badanych grup
4.3. Metody pomiaru zmiennych
4.4. Organizacja i przebieg badań
4.5. Sposób opracowania statystycznego wyników badań

Rozdział 5. Preferowane typy, grupy wartości oraz generowane cele i plany życiowe dziewcząt i chłopców zróżnicowanych pod względem natężenia nieprzystosowania społecznego

5.1. Preferowane przez młodzież nieprzystosowaną społecznie typy wartości
5.2. Preferowane przez młodzież nieprzystosowaną społecznie grupy wartości
5.3. Cele życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie
5.4. Plany życiowe nieletnich

Rozdział 6. Zróżnicowanie młodzieży nieprzystosowanej społecznie pod względem wybranych zmiennych psychologicznych

6.1. Poczucie położenia kontroli
6.2. Poczucie kompetencji

6.3. Poziom samooceny
6.4. Kontrola emocjonalna
6.5. Ekspresja gniewu 

Rozdział 7. Analiza zależności pomiędzy wartościami, celami, planami życiowymi a zmiennymi psychologicznymi

7.1. Związki wartości nieletnich ze zmiennymi psychologicznymi
7.2. Związki celów życiowych nieletnich ze zmiennymi psychologicznymi
7.3. Związki planów życiowych nieletnich z wybranymi zmiennymi psychologicznymi

Rozdział 8. Podsumowanie

8.1. Dyskusja wyników
8.2. Wnioski aplikacyjne – w kierunku teleologicznej resocjalizacji nieletnich

Bibliografia

Akty prawne

Źródła internetowe

 

 

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl

Ostatnie od Oficyna Wydawnicza Impuls

Publikacje powiązane