wtorek, 13 wrzesień 2016 12:42

Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo

NowoWydane - Oficyna Naukowa - Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo - Maria Jarosz i Marek W. Kozak, NowoWydane - Oficyna Naukowa - Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo - Maria Jarosz i Marek W. Kozak, Oficyna Naukowa - Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo - Maria Jarosz i Marek W. Kozak,

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-64363-68-9
Objętość: 244 s.
Oprawa: twarda 
Rok wydania: 2016
Projekt graficzny okładki i stron tytułowych: Ireneusz Sakowski

Opis

Autorzy analizują różne aspekty życia poza systemem, starając się pokazać bogactwo zagadnień, problemów, jakie składają się na życie obok państwa. Stosunkowo mało piszą o emigrantach, uznają bowiem, że uciekli oni zarazem przed życiem w państwie polskim i do lepszego życia za granicą, w krajach rozwiniętych. Jakie jednak w przyszłości będą warunki bytowania tych, którzy zostali? Czy pogłębi się znaczenie życia pozasystemowego, czy też — w dłuższym okresie — nastąpi powrót do choćby minimalistycznego udziału w systemie ludzi (grup) funkcjonujących dotychczas poza nim. Żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, trzeba przede wszystkim scharakteryzować obecną sytuację, bo stan rzeczy determinuje dalszy bieg wydarzeń.

Spis treści

 

 

Rozdział 1

Poza systemem. Niegdyś i teraz / 9

Założenia i metody / 10

Jakie państwo? / 14

Preferencje polityczne a ocena rzeczywistości / 16

Dlaczego PiS? / 20

Państwo Prawa i Sprawiedliwości. Dobra zmiana? / 22

Komitet Obrony Demokracji. Społeczeństwo obywatelskie? / 27

 

Rozdział 2

Instytucje globalne i krajowe / 31

Współczesny kontekst przemian instytucjonalnych / 32

Resilience, czyli odporność na zmiany / 40

Rządzenie i zarządzanie na wielu poziomach / 47

Instytucje lokalne / 50

Instytucje regionalne / 52

Instytucje krajowe / 53

Instytucje ponadkrajowe / 54

Wskazania na przyszłość / 57

 

Rozdział 3

Zmiany demograficzne i ich skutki / 61

Demografia jako czynnik rozwoju / 62

Urbanizacja / 70

Mobilność i migracje / 75

Uchodźcy — problem kulturowy? / 77

Polityka osiedleńcza a polityki rozwoju / 81

Rola polityki osiedleńczej w rozwoju — 2014–2020 / 90

Potrzeba diagnozy jako podstawy polityki zaradczej / 94

 

Rozdział 4

Destabilizacja i brak poczucia bezpieczeństwa / 101

Wielokulturowość i tożsamość / 106

Wewnętrzne czynniki destabilizacji / 109

Zewnętrzne czynniki destabilizacji / 117

Punkty widzenia / 120

 

Rozdział 5

Bogactwo i bieda / 125

Równi i równiejsi / 125

Zróżnicowanie materialne i względna deprywacja /132

Prekariat / 136

 

Rozdział 6

Korupcja / 143

Korupcja polityczna niegdyś i teraz / 144

Korupcja w III RP / 154

Rady nadzorcze — klasyczny przykład korupcji władzy / 157

 

Rozdział 7

Uprzywilejowani i wykluczeni / 166

Przywileje i immunitety / 167

Przywileje gospodarcze, zawodowe, korporacyjne / 173

Przywilej dobrego urodzenia / 181

Wykluczenie społeczne / 182

Wykluczenie materialne i edukacyjne / 185

Wykluczenie polityczne / 189

 

Rozdział 8

Wykluczeni z życia / 201

Wykształcenie przesłanką trwania życia / 201

Samobójstwa — wskaźnik kondycji społeczeństwa / 203

Śmierć samobójcza w Polsce i na świecie / 207

Regionalne zróżnicowanie samobójstw / 214

Śmierć samobójcza w mieście i na wsi / 216

Samobójcy: wiek i stan cywilny / 223

Płeć samobójców. Słabi Polacy i silne Polki? / 226

Śmierć samobójcza w latach kryzysu / 233

 

Konkluzje – źródła podziałów i konsekwencje / 235

Informacje o autorach / 243

 

Więcej

Systemy społeczne często rozumiane są jako formy ustroju państwowego, a „[…] ich podstawowymi elementami składowymi są ludzie pojmowani jako istoty społeczne […] owe podstawowe elementy składowe ujmowane są na dwa sposoby: albo jako aktorzy (przede wszystkim aktorzy indywidualni […], ale także aktorzy zbiorowi, tacy jak grupy czy organizacje), albo jako działania aktorów skierowane na siebie nawzajem i na system jako całość”¹.

Nasza książka poświęcona jest analizie instytucji i społeczeństwa „poza systemem”. Określenie „poza” jest nieco mylące: chodzi nam bowiem o jego przemiany — choćby, paradoksalnie, wywodziły się one z samego systemu. Zwłaszcza jeśli są to przemiany dysfunkcyjne. Przykładem takich przemian jest blokada Trybunału Konstytucyjnego, dająca rządzącym pełnię władzy nad sądownictwem, prokuraturą, aparatem urzędniczym czy mediami publicznymi. Władzę sprzeczną z Konstytucją, czyli poza systemem funkcjonującego państwa. Istnieją — dodajmy — grupy społeczne z racji uprzywilejowania lokujące się ponad systemem.

System ten, najprościej rzecz ujmując, stanowi skomplikowany efekt organizacji społeczeństwa w formie sieciowej, charakteryzującej się wyłączeniem się bądź włączeniem zarówno jednostek, jak i całych grup społeczeństwa. Nie jest to zjawisko zupełnie nowe: każda władza ma swoich „pozasystemowców”, ale dzisiejsza sytuacja różni się od poprzednich nasileniem zjawiska.

__________________________________

¹ M. Ziółkowski, System, w: Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 141–142.

 

 

Oficyna Naukowa

Oficyna Naukowa
ul. Mokotowska 65/3
00-533 Warszawa
Telefon: (22) 622 02 41

www.oficyna-naukowa.com.pl/