środa, 06 lipiec 2016 17:28

Polska europejska czy narodowa?

NowoWydane - Oficyna Naukowa - Polska europejska czy narodowa? - Maria Jarosz NowoWydane - Oficyna Naukowa - Polska europejska czy narodowa? - Maria Jarosz Oficyna Naukowa - Polska europejska czy narodowa? - Maria Jarosz

Opis

Ostatnie ćwierćwiecze – po blisko pół wieku zastoju, izolacji, braku suwerenności i ograniczeń życia obywatelskiego – otworzyło przed społeczeństwem polskim możliwości, o jakich wcześniej nam się nie śniło. To okres sukcesu w politycznej i gospodarczej przebudowie Polski. Jest ona bowiem wolna, suwerenna i trwale zakotwiczona w strukturach europejskich. Jest też państwem funkcjonującym normalnie, a wziąwszy pod uwagę ostatnie lata (kiedy była określana jako „zielona wyspa” na kryzysowej mapie Europy), nawet lepiej niż normalnie. Co nie znaczy, że jest całkiem dobrze.

 

Badania opinii publicznej odnotowały dezaprobatę wobec instytucji działających często sprzecznie z interesem państwa i obywateli. Towarzyszy jej wysoki poziom nieufności Polaków wobec państwa i władzy. Na wszystko to nakłada się kryzys gospodarczy, prowadzący do zaostrzenia konfliktów i podziałów w społeczeństwie.

 

Żeby zrozumieć stan zróżnicowań oraz ich postrzeganie w społeczeństwie, trzeba mieć świadomość współwystępowania różnych czynników, tych historycznych i współczesnych, endogennych i zewnętrznych, płynących z otwarcia na świat. Kluczowym syntetycznym wskaźnikiem procesów rozwojowych społeczeństwa i kraju są dysproporcje materialne. Nakładają się na nie dysproporcje społeczne, edukacyjne i wiele innych.

 

Skoro jest, jak jest, i mamy wolność bez braterstwa, ogromniejące dysproporcje ekonomiczne są w zasadzie logicznym następstwem zdarzeń. Zróżnicowania jednak były i będą za duże. Do najważniejszych należą nierówności materialne i społeczne, a te właśnie po ćwierćwieczu transformacji politycznej są bardzo wyraźne. Mamy do czynienia z wyostrzaniem się dysproporcji między ludźmi z wyższych szczebli drabiny społecznej a tymi, którym się nie powiodło – niekoniecznie z własnej winy, ale na skutek splotu określonych czynników sytuacyjnych.

 

Maria Jarosz, socjolog, profesor zwyczajny, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Przemian Społecznych i Gospodarczych Instytutu Studiów Politycznych PAN. Analizuje społeczeństwo polskie i reakcje ludzi na nowe, nie akceptowane sytuacje. Jest autorką i redaktorką blisko trzydziestu książek oraz około trzystu artykułów opublikowanych w Polsce i za granicą. Ważniejsze książki to: Suicides (Paris 2005), Dzisacu szakaiagu (Tokio 2008), Macht, Privilegien, Korruption: die polonische Gesselschaft 15 Jahre nach der Wende (Wiesbaden 2005) oraz prace zbiorowe Polska. Ale jaka? (2005), Wygrani i przegrani polskiej transformacji (2005), Transformacja. Elity. Społeczeństwo (2007), Naznaczeni i napiętnowani. O wykluczeniu politycznym (2008), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny (2008), Polacy równi i równiejsi (2010), Polacy we wspólnej Europie. Dysproporcje materialne i społeczne (2011), Instytucje: konflikty i dysfunkcje (2012), Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu (2103), a także refleksje własne socjologa i uczestnika wydarzeń minionych sześćdziesięciu lat w Polsce pt. Obyś żył w ciekawych czasach. Fakty, wydarzenia, anegdoty (2009).

Spis treści

Spis treści

 

Maria Jarosz

Wstęp. Dwie czy trzy Polski? /7

 

Adam Daniel Rotfeld

Europejskie pojednanie? Narodowe konflikty – międzynarodowe rozwiązania /27

Wstępne ustalenia 29

Koncepcja /31

Proces /32

Dwa doświadczenia – Polska-Niemcy i Polska-Rosja /35

Przedłużające się konflikty /40

Podsumowanie /42

 

Maria Jarosz

Przejawy wykluczenia we współczesnym społeczeństwie /45

Wykluczenie polityczne. Dwie Polski /49

Bieda – główna przesłanka wykluczenia społecznego /56

Napiętnowani. Lustracja i wykluczenie etniczne /63

Wykluczeni z życia /70

 

Adam Leszczyński

Mohery i lemingi. Dwa modele polskiej tożsamości /79

Dwie Polski /84

„Leming” i „moher” – definicje /85

Polski spór o nowoczesność/88

 

Krzysztof Jasiecki

Kryzys strefy euro jako test modeli kapitalizmu. Co z Polską? /95

Tło teoretyczne – różnorodność współczesnego kapitalizmu /100

Kryzys strefy euro i rozbieżności rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej /106

Czy możliwe jest przełamanie „integracji między nierównymi” /123

Podsumowanie /132

 

Marek W. Kozak

Deklarowane a rzeczywiste priorytety rozwoju /137

Dostosowanie popytu i podaży – skala unijna /146

Poziom europejski i krajowy – podejście strategiczne /149

Poziom operacyjny /154

Podsumowanie /166

 

Marta Danecka

 

Polityka społeczna w aspekcie międzynarodowym /169

Perspektywa europejska /172

Poziom narodowy – pragmatyczny /182

Wydatki socjalne /188

Europeizacja polskiej polityki społecznej na przykładzie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu /192

Kierunki rozwoju Europejskiego Modelu Społecznego /197

Podsumowanie /198

 

Maciej Duszczyk

Polityka migracyjna na rozdrożu. Między emigracją a imigracją /201

Co to jest polityka migracyjna /204

Dokąd zmierza polska polityka migracyjna /205

Czy swobodny przepływ pracowników jest dla nas korzystny 208

Jaka powinna być reakcja na emigrację poakcesyjną /215

Czy Polska może się stać państwem imigracyjnym /217

Co należy zrobić, aby zwiększyć zatrudnienie cudzoziemców i zarazem uniknąć

zagrożenia bezrobociem /223

Podsumowanie /226

 

Zbigniew Mikołejko

Kościół narodowy czy uniwersalny? /227

Prawda skłamanej antynomii /229

Na straży mitycznej substancji /233

Tożsamość pod presją (modernizmu) /239

Wobec uniwersalizmu Kościoła /243

Odtrącone projekty powszechności /248

 

Maria Jarosz, Marek W. Kozak

Polska europejska czy narodowa? Konkluzje /253

 

Noty o autorach /267

Summary /271

Contents /273

Summary

Poland: European or National?

Edited by Maria Jarosz

 

Summary

 

Ever since its dawn, the Polish state has been a part of Europe and the diverse European culture: a significant part, albeit one with unique features, stemming from its distinct character. Poland has also shared in various historical projects of European integration, eventually to become a member state of the European Union in 2004. Marking the tenth anniversary of the accession, it is justified to ask to what extent Poland has adhered to its national characteristics, and to what extent it has undergone Europeanisation. The profound changes the last decade has brought are immediately visible: a rise in the Gross National Product, improved quality of life, and structural investments. Can we observe similar changes in other spheres of life, including especially the socio-cultural and institutional domains?

As the analyses presented in this book suggest, Poles as a society retain their own ways of perceiving the world and resolving problems–ways that are often European only in a strictly geographical sense. The changes that are introduced remain relatively superficial and the values and goals which are imported become adjusted to the local expectations and perceptions, as represented by chief stakeholders. Poland increasingly lags behind the world’s leaders in the areas that nowadays determine competitiveness and growth. We have observed this phenomenon in each of the fields we studied: from the economy to development and social policies, to religious life. The locality of this type has a negative impact on the push to overcome the distance between Poland and the world’s most developed countries. The threat of developmental drift is imminent, as the present institutional system has exhausted its potential for evolution. Meanwhile reform plans are in serious jeopardy due both to the marked internal divisions of Polish society and to the belief–deeply seated for a few years now– that things are generally heading in a right direction.

The Poles’ national specialty is their split into two (or three) Polands. The first one is centered around rootedness, identity, faith, and emotions. The second is active on a rational level, and uses a language of interests. This Poland is convinced one should above all be an open, educated Pole and European. Finally, we have the third, most populous, withdrawn Poland, one paying no attention whatsoever to, public life. What the country needs to avoid becoming Europe’s periphery is a dialogue between the national and the European Poland, as well as public engagement on the part of all Poles. Since time immemorial, Polish national identity has been shaped by legends, myths, and resentments. Hopefully, however, the disadvantageous national sentiments will start becoming a thing of the past. Seems impossible? And yet another of Poland’s specialties is that it is a place where the impossible happens.

Contents

Contents

Maria Jarosz

Introduction. Two or Three Polands? /7

 

Adam Daniel Rotfeld

A European Reconciliation? National Conflicts–International Solutions? /27

 

Maria Jarosz

Exclusion in Contemporary Society /45

 

Adam Leszczyñski

Nationalists and Lemmings. Two Models of Polish Identity 79

 

Krzysztof Jasiecki

The Crisis of the Euro Zone as a Test for Models of Capitalism. What about Poland? /95

 

Marek W. Kozak

Declared versus Actual Development Priorities /137

 

Marta Danecka

Social Policy in International Terms /169

 

Maciej Duszczyk

Migration Policy at a Crossroads. Between Emigration and Migration /201

 

Zbigniew Mikołejko

The Church: National or Universal? /227

 

Maria Jarosz, Marek W. Kozak

Poland: European or National? Conclusions /253

 

Notes on Contributors /

Summary /271

ISBN978-83-64363-09-2
Format: 140x220 mm
Objętość: 280 s.
Oprawa: twarda
Projekt graficzny okładki i stron tytułowych: Ireneusz Sakowski
Rok wydania: 2014
Dział: Socjologia
Redakcja naukowa: Maria Jarosz

 

Niewinne kłamstwa (Akademia Canterwood 6), Jessica Burkhart, thriller, sensacja, kryminał, zapowiedzi, powieść, literatura kobieca, literatura obyczajowa, literatura inspiruje, bestsellery, romans, księgarnia internetowa, Wydawnictwo Dobra Literatura, Wydawnictwo Dolnośląskie, nowe książki, tania książka, nowości wydawnicze, nowo wydane, nowowydane.pl

Oficyna Naukowa

Oficyna Naukowa
ul. Mokotowska 65/3
00-533 Warszawa
Telefon: (22) 622 02 41

www.oficyna-naukowa.com.pl/