środa, 06 lipiec 2016 17:21

Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności

NowoWydane - Oficyna Naukowa - Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności - Jarosław Utrat-Milecki NowoWydane - Oficyna Naukowa - Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności - Jarosław Utrat-Milecki Oficyna Naukowa - Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności - Jarosław Utrat-Milecki

Opis

Studia „Kultur Penalnych” otwiera tom zawierający cykl artykułów z zakresu prawa karnego, penologii i kryminologii, które bezpośrednio odnoszą się do wybranych zagadnień związanych z reformami prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych.

Przedstawione artykuły dotyczą przede wszystkim reform prawa karnego materialnego i prawa karnego wykonawczego oraz odpowiednio postępowania w sprawach nieletnich. Zagadnienia te będą rozwijane w kolejnych trzech tomach poświęconych kulturowym uwarunkowaniom polityki kryminalnej, historyczno-kulturowym i politycznym uwarunkowaniom funkcji sprawiedliwościowej prawa karnego oraz kryminalizacji. W dalszych tomach uwzględniona będzie ponadto kwestia rozwoju studiów kryminalistycznych, a także ewolucji doktryny procesu karnego. Badania przedstawione w tomie czwartym nawiązują do polskiej tradycji studiów socjologicznych wymiaru sprawiedliwości karnej.

Studia te w zamierzeniu miałyby stanowić wkład do dalszej racjonalizacji polskiej polityki kryminalnej w zgodzie z najlepszymi tendencjami europejskimi i światowymi, które zobowiązani jesteśmy w świecie nauki analizować krytycznie, a nadto - jako podmiot, a nie przedmiot polityki europejskiej i światowej - współkształtować.

 

Jarosław UTRAT-MILECKI - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje od 1989 r. w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Stworzył tam Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych oraz w jego ramach Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych im. Prof. G. Rejman.

Spis treści

 

Contents / 9

Jarosław Utrat-Milecki, Wstęp /11

 

Jarosław Utrat-Milecki, Introduction / 18

 

Andrzej Zoll,Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego wobec problemów związanych z represją karnoprawną /26

 

Jarosław Utrat-Milecki, Doktrynalne i normatywne źródła kryzysu więziennictwa /  37

Wprowadzenie. Podstawowe założenie badawcze / 37

Kryzys więziennictwa jako skutek niewłaściwej polityki kryminalnej / 41

Prewencja indywidualna w wykonaniu kary pozbawienia wolności a zasady wymiaru kary / 51

Klasycyzm, czyli aberracja retrybutywna /53

Dominacja prewencji indywidualnej w orzekaniu o karze. Wyroki nieoznaczone / 56

Indywidualizacja penitencjarna kary pozbawienia wolności współcześnie /59

Przesłanki formalne i materialne warunkowego zwolnienia z zakładu karnego / 63

Modyfikacja konstrukcji warunkowego zwolnienia. Propozycja kierunku zmian de lege ferenda / 77

Dozór kuratora a sankcja karna i populacja osadzonych / 88

Dozór na życzenie i zamiana kary ograniczenia wolności na grzywnę /96

Podsumowanie / 101

 

Jolanta Jakubowska-Hara, Rola kary grzywny w polityce kryminalnej / 104

Funkcja kary grzywny w systemie reakcji karnej / 104

Miejsce kary grzywny w katalogu kar w Kodeksie karnym z 1997 r. / 106

Praktyka stosowania kary grzywny / 110

Podsumowanie /114

 

Stefan Lelental, Kontrolowanie w sposób określony w przepisach ustawy o dozorze elektronicznym obowiązku przebywania skazanego w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem wstępu na te imprezy w określonym miejscu stałego pobytu / 116

 

Cezariusz Sońta, Terroryzm a przestępstwo o charakterze terrorystycznym / 128

Relatywizm ujęć terroryzmu /128

Przestępstwo terrorystyczne według Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism / 141

Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w prawie polskim / 144

Relacja przestępstwa o charakterze terrorystycznym z art. 115 § 20 k.k. do wzorca określonego w Decyzji Ramowej / 151

 

Janusz Bojarski, Michał Leciak, Konwencyjna ochrona kobiet przed przemocą /161

Wprowadzenie / 161

 Prawne podstawy ochrony tożsamości etnicznej i wyznaniowej / 163

Czynniki wpływające na wymiar kary / 169

Kulturowe czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy wymiarze kary zgodnie z art. 53 k.k. / 171

Podsumowanie / 175

 

Paulina Wiktorska, Przeciwdziałanie przemocy wobec najbliższych / 178

 

Dagmara Woźniakowska-Fajst, Stalking w prawie polskim i unijnym / 192

 

Sylwia Rożycka-Jaroś, Spor o granicę wiekową odpowiedzialności karnej nieletnich w Polsce / 203

Kształtowanie się zasad postępowania z nieletnimi w zakresie granicy wiekowej, od której rozpoczynała się odpowiedzialność karna / 204

Stanowiska doktryny w sprawie zasad odpowiedzialności karnej osób nieletnich/ 216

Wnioski de lega ferenda / 224

Podsumowanie / 230

 

Beata Czarnecka-Dzialuk, O doskonaleniu przepisów dotyczących mediacji w sprawach karnych oraz nieletnich / 233

Wprowadzenie / 233

Uwagi o zmianach przepisów dotyczących mediacji w nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu karnego / 234

Konieczność znowelizowania uregulowań dotyczących mediacji w sprawach nieletnich / 238

 

Paweł Szczepaniak, Mediacje po wyroku w Polsce na tle standardów międzynarodowych / 248

Podstawowe pojęcia związane z tematem opracowania / 248

Założenia modelowe mediacji po wyroku — przegląd stanowisk. / 250

Standardy w dziedzinie sprawiedliwości naprawczej i mediacji po wyroku / 253

Mediacja po wyroku w świetle wyników badań nad jej efektywnością / 261

Wybrane problemy wprowadzenia mediacji po wyroku w Polsce / 264

Podstawy prawne mediacji w polskim prawie karnym /  269

Postulaty w zakresie wprowadzenia mediacji po wyroku / 271

 

Michał Fajst, Problemy wykonania kary pozbawienia wolności wobec osób starszych / 273

Kara dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce / 273

Stan zdrowia osób odbywających karę dożywotniego pozbawienia wolności / 280

Zasadność kary dożywotniego pozbawienia wolności / 285

Podsumowanie / 290

 

Joanna Felczak, Kalkulator kosztów zaniechania — ile kosztują byli więźniowie jako klienci pomocy społecznej / 291

Wprowadzenie / 291

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego — opis obszaru / 292

Problemy i potrzeby więźniów / 295

Nachodzenie na siebie ryzyk i konsekwencje wystąpienia trudności dla jednostki, rodziny i społeczności lokalnej / 297

Działania jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji w badanym zakresie / 298

Identyfikacja kosztów / 302

Podsumowanie / 305

 

Bibliografia / 307

Indeks osób / 327

Noty o autorach / 332

Wstęp

 

Wstęp

Przedstawione opracowanie stanowi przyczynek do studiów prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Kultury penalne. Kontekst kulturowy polityki kryminalnej i reform prawa karnego. Analiza prawno-penologiczna, historyczna, socjologiczna i kulturowa (antropologiczna) reform prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych” (DEC-2011/01/B/HS5/03206). W ramach tego grantu prowadzone są w latach 2012-2014 pod moim kierunkiem interdyscyplinarne badania podstawowe, będące jednym z przejawów uczestnictwa świata nauki w dyskusji na temat reform prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych. Grant jest realizowany w ramach Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych im. Prof. G. Rejman Uniwersytetu Warszawskiego, a stały zespół badaczy w ramach grantu stanowią pracownicy Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

Zakres badań prowadzonych w ramach grantu w naturalny sposób wymagał szerokiej współpracy naukowej o charakterze interdyscyplinarnym. W Zakładzie Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych pracują wspólnie prawnicy karniści, socjolog, antropolog społeczny i historyk. Także jednak kompetencje jego członków nie byłyby wystarczające do samodzielnej realizacji projektu. Jednym z istotnych zadań, jakie stawiałem sobie w ramach grantu, było pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy na najwyższym możliwym poziomie z zakresu poszczególnych dyscyplin i zagadnień będących przedmiotem naszych, i tak przecież selektywnych, analiz, a następnie dokonanie próby racjonalnej syntezy  ich wyników na użytek polityki kryminalnej i penologii. 

ISBN: 978-83-64363-02-3
Format: 130x208 mm
Objętość: 338 s.
Oprawa: twarda
Projekt graficzny okładki i stron tytułowych: Ireneusz Sakowski
Rok wydania: 2013
Dział: Prawo, socjologia
Redakcja naukowa: Jarosław Utrat-Milecki

 

Niewinne kłamstwa (Akademia Canterwood 6), Jessica Burkhart, thriller, sensacja, kryminał, zapowiedzi, powieść, literatura kobieca, literatura obyczajowa, literatura inspiruje, bestsellery, romans, księgarnia internetowa, Wydawnictwo Dobra Literatura, Wydawnictwo Dolnośląskie, nowe książki, tania książka, nowości wydawnicze, nowo wydane, nowowydane.pl

Oficyna Naukowa

Oficyna Naukowa
ul. Mokotowska 65/3
00-533 Warszawa
Telefon: (22) 622 02 41

www.oficyna-naukowa.com.pl/