środa, 06 lipiec 2016 17:16

Z dziejów afektu penalnego

NowoWydane - Oficyna Naukowa - Z dziejów afektu penalnego - Jarosław Utrat-Milecki NowoWydane - Oficyna Naukowa - Z dziejów afektu penalnego - Jarosław Utrat-Milecki Oficyna Naukowa - Z dziejów afektu penalnego - Jarosław Utrat-Milecki

Opis

Z dziejów afektu penalnego

Redakcja naukowa Jarosław Utrat-Milecki

Opracowanie Z dziejów afektu penalnego stanowi trzeci tom serii Kultury Penalne. Tom ten, jak to anonsowaliśmy z Marianem Filarem, ma wprowadzić, mówiąc metaforycznie „głębię” strategiczną do zarysowanego w tomie drugim nowego ujęcia polityki kryminalnej. Tom czwarty, przygotowany przez Jadwigę Królikowską, pozwoli natomiast na skonfrontowanie przeprowadzonych analiz z rzeczywistym aktualnym rozumieniem kary kryminalnej i wizji polityki kryminalnej w poglądach przedstawicieli polskiego wymiaru sprawiedliwości karnej. Wraz z rozwojem studiów kulturowych uwarunkowań polityki kryminalnej, co odnotowuje się na szerszą skalę, choć w sposób może niezbyt systematyczny od lat 90. XX w., na znaczeniu może zyskiwać zrozumienie różnych tematów i skojarzeń kulturowych, które także współcześnie wykorzystywane są w dyskursie penalnym. Trudno takie badania przeprowadzić inaczej niż w szerokim interdyscyplinarnym zakresie, co wymaga erudycji i przynajmniej na pewnym etapie szerszej współpracy specjalistów z różnych dyscyplin. W końcowym fragmencie tomu trzeciego przedstawiam wypracowane wspólnie z Marianem Filarem podejście do polityki kryminalnej, które nawiązuje do wcześniej prowadzonych badań integralnokulturowych kary kryminalnej. Jest to moim zdaniem tym ważniejsze, że w okresie tzw. ponowoczesnym następuje także zacieranie tożsamości kary jako środka pozbawiania ludzi cenionych wartości i polityka kryminalna coraz wyraźniej staje się elementem kontroli społeczeństwa poprzez zarządzanie przestępczością.

Z Wprowadzenia Jarosława Utrata-Mileckiego

 

Spis treści

Spis treści

 

Contents /9

 

Jarosław Utrat-Milecki

Wprowadzenie. Kara i polityka kryminalna jako elementy osobliwego świata społecznego /11

Wiedza, władza i niewiedza /20

Koncepcja tomu /27

 

Jarosław Utrat-Milecki

Introduction. Punishment and Criminal Policy as Elements of a Particular Social World /39

Knowledge, power, and ignorance / 48

The concept of the volume /55

 

Jarosław Utrat-Milecki

Z dziejow pojęcia kary kryminalnej / 66

Pojęcie kary: ujęcie klasyczne /66

Wokół zróżnicowanej genezy współczesnego pojęcia kary /73

Kary eliminacyjne: uwarunkowania społeczno-kulturowe /77

Wzór świeckiej kary integrującej /91

 

Michel Mazoyer, Can Koray Zeynep

O „kodeksie hetyckim” /102

Treść praw /108

Prawa boskie, prawa ludzkie /111

Organizacja wymiaru sprawiedliwości /115

Podsumowanie /130

 

Bogusława Filipowicz

Prawo karne w Syrii-Palestynie w starohebrajskich tekstach biblijnych /131

Kontekst historyczny praw starohebrajskich / 33

O prawie karnym w zbiorach Biblii Hebrajskiej /141

Podsumowanie /161

 

Maciej Jońca

Zemsta jako źródło represji karnej u starożytnych Greków /164

Problem i metoda /164

Krwawa zemsta /169

Między zemstą a karą /172

Podsumowanie /176

 

Krzysztof Amielańczyk

Crimina publica. O podstawowych aspektach rzymskiej kultury penalnej /178

Uwagi ogólne / 178

Rzymskie ustawodawstwo karne /184

Początki nauki o przestępstwie karnym (crimen) w dziełach rzymskiej jurysprudencji /199

 

Erich Naab

Diabelskie kary /211

 

Timothy Gorringe

Kultura, kara i pokuta /235

Religia a kultura /235

Kara w Piśmie Świętym /240

Teoria zadośćuczynienia /243

Teoria zadośćuczynienia a polityka karna /247

Alternatywy wobec retrybutywizmu /249

Kręgi Wsparcia i Odpowiedzialności /256

Podsumowanie /258

 

Jarosław Utrat-Milecki

Ambiwalencja więzienia jako formy kary nowożytnej /260

Stan więziennictwa a idea resocjalizacji i readaptacji skazanych w XVIII i XIX wieku /260

Reformy więzienne a myśl i wrażliwość chrześcijańska /279

 

Alicja Ornowska

Transformacje pracy przymusowej jako kary kryminalnej /295

Czy jest potrzeba powrotu do pracy przymusowej / 295

Praca — konieczność, prawo, przywilej? Praca jako kategoria społeczna i filozoficzna /297

Czy praca w ogóle może stanowić karę /302

Starożytna geneza kary /306

Nowożytna adaptacja opus publicum /308

Galery i służba w oddziałach karnych jako specyficzne odmiany pracy przymusowej epoki nowożytnej /310

Domy poprawy, czyli idea wychowania przez pracę i izolację /311

Obowiązek pracy świadczony przez osadzonych w pierwszych jednostkach penitencjarnych /315

Kara pracy poprawczej jako pierwsza nieizolacyjna kara alternatywna /318

Występujące współcześnie modele kar nieizolacyjnych, których treścią jest obowiązek pracy, i główne problemy związane z ich realizacją /320

Historia zatoczy koło? /327

Podsumowanie /332

 

Lakshmi Subramanian

Kryminalizacja podmiotu. Prawo i reforma społeczna w kolonialnych Indiach /334

Inicjatywy prawne w okresie wczesnego państwa kolonialnego /336

Wybrane studia przypadków — refleksja / 340

Dewadasi, państwo kolonialne i sędziowie-reformatorzy /349

Podsumowanie /353

 

Jarosław Utrat-Milecki

Kara jako narzędzie polityki państwa /354

Narodziny nowoczesnej penologii i polityki kryminalnej /354

Najogólniejsza penologiczna klasyfikacja typów przestępczych /369

Koniec nowoczesności w polityce kryminalnej /383

Nowa punitywność polityki kryminalnej / 396

Penologia integralnokulturowa /408

 

Bibliografia /414

Indeks osób /446

Noty o autorach /457

 

 

 

SKETCHES FROM THE HISTORY OF THE PENAL AFFECT

Edited by Jarosław Utrat-Milecki

 

Contents

Jarosław Utrat-Milecki

Introduction. Punishment and criminal policy as elements of a particular social world /39

 

Jarosław Utrat-Milecki

On the history of the notion of criminal punishment /66

 

Michel Mazoyer, Can Koray Zeynep

On the “Hittite Code” /102

 

Bogusława Filipowicz

Criminal law in Syria-Palestine in view of Old-Hebrew biblical texts /131

 

Maciej Jońca

Vengeance as a source of penal repression among the ancient Greeks /164

 

Krzysztof Amielańczyk

Crimina Publica. On the basic aspects of Roman penal culture /178

 

Erich Naab

Devilish punishments /211

 

Timothy Gorringe

Culture, penality, and atonement /235

 

Jarosław Utrat-Milecki

The ambivalence of prison as a form of modern punishment /260

 

Alicja Ornowska

Transformations of coercive labour as criminal punishment /295

 

Lakshmi Subramanian

Criminalising the subject. Law and social reform in colonial India /334

 

Jarosław Utrat-Milecki, Punishment as a Tool of State Policy /354

 

Bibliography / 414

Index of Names /446

Notes about the Authors /457

 

 

 

ISBN: 978- 83-64363-13-9
Format: 138x220 mm
Objętość: 464 s.
Oprawa: miękka
Projekt graficzny okładki i stron tytułowych: Ireneusz Sakowski
Rok wydania: 2014
Dział: Prawo, socjologia
Autor: Jarosław Utrat-Milecki

 

Niewinne kłamstwa (Akademia Canterwood 6), Jessica Burkhart, thriller, sensacja, kryminał, zapowiedzi, powieść, literatura kobieca, literatura obyczajowa, literatura inspiruje, bestsellery, romans, księgarnia internetowa, Wydawnictwo Dobra Literatura, Wydawnictwo Dolnośląskie, nowe książki, tania książka, nowości wydawnicze, nowo wydane, nowowydane.pl

Oficyna Naukowa

Oficyna Naukowa
ul. Mokotowska 65/3
00-533 Warszawa
Telefon: (22) 622 02 41

www.oficyna-naukowa.com.pl/