środa, 06 lipiec 2016 14:57

Podstawy socjologii prawa

NowoWydane - Oficyna Naukowa - Podstawy socjologii prawa - Andrzej Kojder NowoWydane - Oficyna Naukowa - Podstawy socjologii prawa - Andrzej Kojder Oficyna Naukowa - Podstawy socjologii prawa - Andrzej Kojder

Opis

Podstawy socjologii prawa

 

Zarys historyczny kształtowania się dyscypliny naukowej oraz idee formułowane przez jej klasyków i najwybitniejszych przedstawicieli, problemy pogranicza i demarkacji, kwestie pojęciowe i korpus tematów zasadniczych oraz przegląd stosowanych metod badawczych składają się na konkretną dziedzinę wiedzy, w tym wypadku socjologię prawa. Ich prezentacji poświęcona jest ta książka.

Socjologia prawa jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy. Do jej powstania i stopniowej instytucjonalizacji uniwersyteckiej przyczyniło się wiele nurtów i orientacji w samej socjologii i w zróżnicowanych — chciałoby się powiedzieć: od zawsze — naukach prawnych.

Jako odrębna, samodzielna dyscyplina akademicka socjologia prawa liczy zaledwie kilka dziesięcioleci. Pierwsze uniwersyteckie katedry socjologii prawa zaczęły powstawać pod koniec lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Ekspansja dyscypliny w skali międzynarodowej nastąpiła po drugiej wojnie światowej. Już w latach siedemdziesiątych socjologia prawa dysponowała znacznym zasobem refleksji teoretycznych i dużą liczbą badań empirycznych nad rolą i funkcjonowaniem prawa pozytywnego (państwowego) i prawa intuicyjnego w różnych układach społecznych.

 

Spis treści

 

Spis treści

Słowo wstępne / 9

Rozdział I

U źródeł socjologii prawa /11

1. Rozwój socjologii prawa w świecie; 2. Socjologia prawa w Polsce; 3. O pożytkach nauczania socjologii prawa

 

Rozdział II

Prekursorzy i klasycy /75

1. Platon; 2. Monteskiusz; 3. Friedrich Carl von Savigny; 4. Émile Durkheim; 5. Eugen Ehrlich; 6. Max Weber; 7. Leon Petrażycki; 8. Roscoe Pound; 9. Bronisław Malinowski; 10. Nicholas S. Timasheff; 11. Georges Gurvitch; 12. Renato Treves;13. Jean Carbonnier; 14. Masaji Chiba; 15. Vilhelm Aubert; 16. William M. Evan; 17. Adam Podgórecki

 

Rozdział III

Wizerunki prawa /144

1. Prawo; 2. Nauki prawne; 3. Norma prawna; 4. Norma społeczna; 5. Obowiązywanie norm; 6. Wielowymiarowość prawa; 7. Prawo i etyka; 8. Prawo intuicyjne; 9. Prawo oficjalne i prawo nieoficjalne; 10. Prawo zwyczajowe

 

Rozdział IV

Działanie prawa /208

1. Autorytet i zaufanie; 2. Godność prawa; 3. Socjalizacja; 4. Funkcje prawa; 5. Postawy wobec prawa; 6. Instytucje wymiaru sprawiedliwości i poczucie bezpieczeństwa; 7. Naukowa polityka prawa; 8. Skuteczność prawa; 9. Komu służy w Polsce prawo?

 

Rozdział V

Dysfunkcjonalności prawa /265

1. Destrukcja normatywności; 2. Nadmiar prawa; 3. Atrofia prawa; 4. Patologia instytucji; 5. Prawo w uścisku polityki; 6. Wykluczenie prawne; 7. Korupcja; 8. Stalking; 9. Rewolucja; 10. Żelazne prawo oligarchii

 

Rozdział VI

Metody badawcze /322

1. Co to jest metoda badawcza; 2. Metoda obserwacji; 3. Metoda wywiadu; 4. Metoda analizy dokumentów osobistych; 5. Metoda analizy dokumentów urzędowych i danych statystycznych; 6. Metoda monograficzna; 7. Metoda projekcyjna; 8. Metoda eksperymentalna

 

Zamiast zakończenia /356

Sokratyczny wzór postawy legalistycznej

 

Bibliografia. 150 książek z mojej półki /371

Indeks osób /378

Contents /387

Nota bibliograficzna /390

 

 

 

Contents

Foreword /9

Chapter I

At the Sources of the Sociology of Law /11

1. Development of the Sociology of Law Worldwide; 2. Sociology of Law in Poland; 3. On the merits of teaching the sociology of law

 

Chapter II

Precursors and Classics /75

1. Plato; 2. Montesquieu; 3. Friedrich Carl von Savigny; 4. Émile Durkheim; 5. Eugen Ehrlich; 6. Max Weber; 7. Leon Petrażycki; 8. Roscoe Pound; 9. Bronisław Malinowski; 10. Nicholas S. Timasheff; 11. Georges Gurvitch; 12. Renato Treves; 13. Jean Carbonnier; 14. Masaji Chiba; 15. Vilhelm Aubert; 16. William M. Evan; 17. Adam Podgórecki

Chapter III

Images of the Sociology of Law/144

1. State Law and Social Law; 2. Jurisprudence; 3. Legal Norms; 4. Social Norms; 5. Validity of Norms; 6. Multidimensionality of Law; 7. Law and Ethics; 8. Intuitive Law; 9. Official Law and Unofficial Law; 10. Customary Law;

 

Chapter IV

Operation of Law /208

1. Authority and Trust; 2. Dignity of Law; 3. Legal Socialization; 4. Functions of Law; 5. Attitudes toward the Law; 6. Justice System and Sense of Security; 7. Scientific Legal Policy; 8. Efficiency of Law; 9. Who in Poland Benefits from the Law?

 

Chapter V

Dysfunctionalities of Law /265

1. Destruction of Normativness; 2. Overflow of Law; 3. Atrophy of Law; 4. Pathology of Institutions; 5. Law in the Grasp of Politics; 6. Legal Exclusion; 7. Corruption; 8. Stalking; 9. Revolution; 10. Iron Law of Oligarchy

 

Chapter VI

Research Methods/322

1.What Is a Research Method; 2. Observation Method; 3. Interview Method; 4. Personal Document Analysis Method; 5. Official Documents and Statistical Data Analysis Method; 6. Monographic Method; 7. Projective Method; 8. Experimental Method

 

In Place of a Conclusion /356

A Socratic Pattern of a Legalist Attitude

 

Bibliography. 150 Books from My Bookshelf /371

Name Index /378

Bibliographic Note /390

 

 

Słowo wstępne

 

Podstawę każdej dyscypliny naukowej tworzą problemy, które należą do jednej z czterech kategorii.

 

Na pierwszą kategorię składają się kwestie historyczne dotyczące kształtowania się dyscypliny, a także twórczość tych autorów, którzy są uznawani za jej klasyków i najwybitniejszych przedstawicieli.

 

Drugą kategorię stanowią zagadnienie demarkacyjne, sytuujące się na pograniczu danej dyscypliny i dziedzin z nią stycznych.

 

Do trzeciej kategorii należą kwestie pojęciowe, które konstytuują zasadnicze narracje podejmowane w ramach danej dyscypliny, oraz doniosłe zagadnienia o charakterze monograficznym, składające się na tematy zasadnicze.

 

Czwarta zaś kategoria obejmuje metody badawcze, którymi posługują się — częściej lub rzadziej, w większym lub mniejszym zakresie — przedstawiciele danej dyscypliny.

 

Tak więc zarys historyczny kształtowania się dyscypliny naukowej oraz idee formułowane przez jej klasyków i najwybitniejszych przedstawicieli (w książce o zagadnieniach tych traktują rozdziały I i II), problemy pogranicza i demarkacji (rozdział III), kwestie pojęciowe i korpus tematów zasadniczych (rozdziały IV i V) oraz przegląd stosowanych metod badawczych (rozdział VI) składają się na konkretną dziedzinę wiedzy, w tym wypadku socjologię prawa.

 

Kwestie te są o tyle godne uwagi, że socjologia prawa jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy. Do jej powstania i stopniowej instytucjonalizacji uniwersyteckiej przyczyniło się wiele nurtów i orientacji w samej socjologii i w zróżnicowanych — chciałoby się powiedzieć: od zawsze — naukach prawnych. Choć to prawo poszukiwało w większym stopniu związków z socjologią aniżeli socjologia z prawem, to w wymiarze światowym socjologia prawa jest wspólnym dziełem socjologów i prawników.

 

Jako odrębna, samodzielna dyscyplina akademicka socjologia prawa liczy zaledwie kilka dziesięcioleci. Pierwsze uniwersyteckie katedry socjologii prawa zaczęły powstawać pod koniec lat dwudziestych i trzydziestych XX w. Ekspansja dyscypliny w skali międzynarodowej nastąpiła po drugiej wojnie światowej. Już w latach siedemdziesiątych socjologia prawa dysponowała znacznym zasobem refleksji teoretycznych i dużą liczbą badań empirycznych nad rolą i funkcjonowaniem prawa pozytywnego (państwowego) i prawa intuicyjnego w różnych układach społecznych.

 

Współcześnie socjologia prawa jest nauczana w większości renomowanych uniwersytetów na wszystkich kontynentach. Formy i tryb tej edukacji są bardzo zróżnicowane. Można jednakże dopatrzyć się w niej pewnych wspólnych elementów. Zazwyczaj są one implicite określane mianem podstaw socjologii prawa. Ich krótkiej prezentacji poświęcona jest ta książka.

 

Struktura zawartych w niej tekstów nie jest jednolita. Niektóre są opatrzone przypisami, w innych ich nie ma, a wówczas Literatura zamieszczona na końcu tekstu informuje o dziełach przywoływanych i pracach na podobny temat. To zróżnicowanie, którego autor nie zechciał usunąć, zostało spowodowane odmiennymi wymaganiami edytorskimi postawionymi przed tekstami źródłowymi. Ukazywały się one w różnym czasie, zarówno w książkach, jak i w czasopismach. W jednych i drugich częstokroć obowiązują inne zasady publikacyjne. Zamieszczona na końcu książki Nota bibliograficzna zawiera informacje o źródłach poszczególnych tekstów.

 

 

ISBN: 978-83-64363-29-0
Format: 130x208 mm
Objętość: 392 s.
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Dział: Prawo, socjologia
Autor: Andrzej Kojder
Projekt graficzny okładki i stron tytułowych: Ireneusz Sakowski

Niewinne kłamstwa (Akademia Canterwood 6), Jessica Burkhart, thriller, sensacja, kryminał, zapowiedzi, powieść, literatura kobieca, literatura obyczajowa, literatura inspiruje, bestsellery, romans, księgarnia internetowa, Wydawnictwo Dobra Literatura, Wydawnictwo Dolnośląskie, nowe książki, tania książka, nowości wydawnicze, nowo wydane, nowowydane.pl

Oficyna Naukowa

Oficyna Naukowa
ul. Mokotowska 65/3
00-533 Warszawa
Telefon: (22) 622 02 41

www.oficyna-naukowa.com.pl/

Publikacje powiązane