środa, 08 czerwiec 2016 17:27

Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym

NowoWydane - Wydawnictwo Difin - Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym - Teresa Hejnicka-Bezwińska NowoWydane - Wydawnictwo Difin - Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym - Teresa Hejnicka-Bezwińska Wydawnictwo Difin - Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym - Teresa Hejnicka-Bezwińska

Opis

Podręcznik może być wykorzystywany przez studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej, kierunków przygotowujących do zawodu pedagoga i nauczyciela, jak również przez środowisko naukowe i dydaktyczne oraz osoby zajmujące się zawodowo problemami edukacji. Korzystając z niego, studenci zyskają rozeznanie w najważniejszych trendach pedagogicznego myślenia o edukacji, a także ogólnie poznają dorobek współczesnych nauk humanistycznych i społecznych. Będzie on zatem przydatny w kontekście zarówno tych przedmiotów, których celem jest wprowadzenie do studiowania pedagogiki, jak i tych, których celem jest syntetyzowanie wiedzy i doświadczeń nauk humanistycznych związanych z praktyką edukacyjną.

Pierwsza część książki obejmuje początki i rozwój pedagogiki w cywilizacji zachodniej, część drugą poświęcono najważniejszym problemom pedagogiki współczesnej, a także zagadnieniom łączenia teorii pedagogicznej z praktyką edukacyjną. W obu częściach odpowiednie miejsce zajmuje problematyka związana z pedagogiką polską.

Spis treści

Wstęp

Część I. Geneza i rozwój pedagogiki

Rozdział 1. Geneza i rozwój pedagogiki w cywilizacji zachodniej


Wprowadzenie
1.1. Nowoczesny model nauki
1.1.1. Powstanie i rozwój uniwersytetów
1.1.2. Model nauki w cywilizacji europejskiej epoki nowoczesnej
1.1.3. Proces instytucjonalizacji i dyscyplinaryzacji w nauce
1.2. Powstanie i rozwój pedagogiki
1.2.1. Wkład Immanuela Kanta w proces instytucjonalizacji pedagogiki 
1.2.2. Wkład innych filozofów w rozwój pedagogiki niemieckiej
1.2.3. Przyczyny oporu wobec instytucjonalizacji pedagogiki w XIX wieku
1.3. Prekursorzy badań nad edukacją
1.3.1. Johann Friedrich Herbart – prekursor pedagogiki europejskiej
1.3.2. John Dewey – prekursor badań nad edukacją w kulturze amerykańskiej
1.4. Recepcja doktryny edukacyjnej Herbarta i Deweya
1.4.1. Recepcja doktryny nauczania wychowującego przez herbartystów
1.4.2. Recepcja doktryny nauczania i uczenie się przez działanie Deweya
Uwagi końcowe

Rozdział 2. Rozwój pedagogiki w Polsce

Wprowadzenie
2.1. Rola Galicji w tworzeniu warunków dla rozwoju nauki i oświaty
2.1.1. Wizja rozwoju pedagogiki i jej związków z praktyką edukacyjną wygenerowana na Uniwersytecie Lwowskim
2.1.2. Wizja rozwoju pedagogiki i jej związków z praktyką edukacyjną wygenerowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
2.2. Ruchy społeczne na rzecz zmian w praktyce edukacyjnej na przełomie XIX i XX w.
2.3. Pedagogika w II Rzeczpospolitej
2.4. Pedagogika od 1939 roku do przełomu lat 60. i 70.
2.4.1. Pedagogika w latach 1939–1944
2.4.2. Pedagogika od 1945 roku do przełomu lat 60. i 70.
2.4.2.1. Kategorie pojęciowe potrzebne do opisu wielkiej zmiany kulturowej po roku 1945
2.4.2.2. Skuteczność działań zmierzających do likwidacji pedagogiki tradycyjnej
2.4.2.3. Skuteczność działań w tworzeniu warunków dla powstania  „nowej” pedagogiki
2.4.3. Pedagogika w latach 70. i 80.
Uwagi końcowe

Część II. Kluczowe problemy współczesnej pedagogiki

Rozdział 3. Proces przechodzenia od pedagogiki tradycyjnej do pedagogiki współczesnej


Wprowadzenie
3.1. Charakterystyka świata, w którym narodził się nowoczesny model nauki
3.2. Charakterystyka procesu przechodzenia od świata nowoczesnego do świata ponowoczesnego
3.3. Zmiana założeń konstytuujących model nauki w procesie zmiany
3.4. Zmiana w pedagogice
3.5. Zmiana relacji między pedagogiką a praktyką edukacyjną
Uwagi końcowe

Rozdział 4. Przedmiot badań i system pojęciowy współczesnej pedagogiki polskiej

Wprowadzenie
4.1. Procesy edukacyjne jako przedmiot badań pedagogicznych
4.1.1. Procesy nauczania i uczenia się w systemie oświatowym
4.1.2. Procesy społecznego uczenia się ludzi
4.2. Uwarunkowania dyskursu edukacyjnego jako przedmiot badań pedagogicznych
4.2.1. Warunki, w jakich dyskurs jest możliwy
4.2.2. Interesy związane ze społecznym dyskursem o edukacji
4.2.3. Źródła i przyczyny niezadowalającego zakresu i poziomu dyskursu
Uwagi końcowe

Rozdział 5. Związek teorii pedagogicznej z praktyką edukacyjną

Wprowadzenie
5.1. Wiedza naukowa o edukacji (teorie pedagogiczne) i jej związek z filozofią  oraz szczegółowymi dyscyplinami naukowymi 
5.2. Pedagogie jako wytwory kulturowe
5.2.1. Ograniczenia związane z użyciem (zastosowaniem) wiedzy naukowej
5.2.2. Rehabilitacja refleksyjności w warunkach zmiany kulturowej
5.2.3. Pedagogie na mapie pojęciowej współczesnej pedagogiki
5.3. Status polityki oświatowej i jej związek z pedagogiką
Uwagi końcowe

Zakończenie

Gra o edukację

Uwagi metodyczne

Bibliografia prac cytowanych

Wykaz terminów zdefiniowanych w podręczniku

Wykaz skrótów

Spis tablic i rycinO autorze

Teresa Hejnicka-Bezwińska

prof. zw. dr hab., pedagog i filolog; badacz o bogatym dorobku, potwierdzonym wieloma publikacjami z zakresu pedagogiki ogólnej, historii pedagogiki i praktyki edukacyjnej XX wieku, polityki oświatowej oraz juwentologii (nauki o młodzieży). Kierowała przez wiele lat Katedrą Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, a wcześniej WSP w Bydgoszczy. Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W latach 1999–2014 przewodniczyła Zespołowi Pedagogiki Ogólnej przy KNP PAN.

ISBN: 978-83-7930-925-2
Format: B5
Objętość: 292 s.
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015

Niewinne kłamstwa (Akademia Canterwood 6), Jessica Burkhart, thriller, sensacja, kryminał, zapowiedzi, powieść, literatura kobieca, literatura obyczajowa, literatura inspiruje, bestsellery, romans, księgarnia internetowa, Wydawnictwo Dobra Literatura, Wydawnictwo Dolnośląskie, nowe książki, tania książka, nowości wydawnicze, nowo wydane, nowowydane.pl

Wydawnictwo Difin

Difin Spółka Akcyjna
ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa
tel. (+48) 22 851 45 61, 62, fax (+48) 22 841 98 91

www.difin.pl